ช้อปดีมีคืน ช้อปสินค้าไอที ที่ Bangmod Store ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000.- คืนภาษีสูงสุด 10,500.-

โครงการ “ช้อปดี มีคืน” ช้อปสินค้าไอที ที่ Bangmod Store และ Shopee Bangmod Store สามารถลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000 บาท มีสิทธิได้ คืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท 

ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ช้อป 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุดเท่าไหร่?

คิดตามจำนวนเงินที่ซื้อ และอัตราภาษีคืนตามระดับ “เงินได้สุทธิ” ในแต่ละปี โดยมีโอกาสได้รับเงินคืนภาษีสูงสุดตามระดับ “เงินได้สุทธิต่อปี” ดังนี้

เงินได้สุทธิต่อปีอัตราภาษีเงินได้ เงินภาษีคืนสูงสุด
0 -150,000 บาทได้รับการยกเว้นภาษี0 บาท
150,001 – 300,000 บาท5%1,500 บาท
300,001 – 500,000 บาท 10% 3,000 บาท
500,001 – 750,000 บาท15%4,500 บาท
750,001 – 1,000,000 บาท20%6,000 บาท
1,000,001 – 2,000,000 บาท25%7,500 บาท
2,000,001 – 5,000,000 บาท30%9,000 บาท
5,000,001 บาทขึ้นไป 35%10,500 บาท
หลักเกณฑ์เงื่อนไขของผู้ใช้สิทธิช้อปดีมีคืน

กำหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการสำหรับการซื้อสินค้าหรือรับบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิธีการรับใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

สั่งซื้อสินค้าที่ เว็บไซต์ Bangmod Store

ลูกค้าสามารถขอรับใบกำกับภาษีได้ในหน้า Checkout ขณะทำการสั่งซื้อสินค้า

สั่งซื้อสินค้าที่ Shopee Bangmod Store

ลูกค้าสามารถขอรับใบกำกับภาษีได้ผ่านช่องทาง “แชทร้านค้าใน Shopee” ณ วันที่ได้สั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วโดยระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ 

  1. แจ้งชื่อ – นามสกุล ของผู้ซื้อ (ผู้ที่จะนำไปลดหย่อนภาษี)
  2. แจ้งเลขที่ผู้เสียภาษี (เลขประจำตัวประชาชน)
  3. แจ้งที่อยู่ โดยต้องตรงกับที่อยู่ในบัตรประชาชน
การจัดส่งใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
ทางบริษัทฯ จะจัดส่งใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบให้กับลูกค้าพร้อมการจัดส่งสินค้า